Σήμερα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν με υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον, δημιουργώντας υπεραξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στην ErgoProlipsis φροντίζουμε ώστε το σύνολο της δραστηριότητάς μας να αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, ενώ δεσμευόμαστε να υπηρετούμε και να προωθούμε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της ανακύκλωσης, της κυκλικής οικονομίας και τις αξίες του ηθικού επιχειρείν.

Η διασφάλιση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας αποτελεί πλέον τμήμα της στρατηγικής ESG (Environmental – Social – Governance). Σε αυτό το πλαίσιο, η ErgoProlipsis προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες της για το πως θα γίνουν “ESG ready” ενώ προσαρμόζουμε τη λειτουργία μας σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του ESG.

Περιβάλλον

Δίνουμε προτεραιότητα στην υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση και δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρίας είναι η πιστοποίηση της περιβαλλοντικής της επίδοσης με το διεθνές σύστημα ISO 14001.

Κοινωνία

Η ErgoProlipsis νιώθει και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι στις τοπικές κοινωνίες και βρισκόμαστε σε διαρκή διάλογο με τους τοπικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών. Θεωρώντας αυτονόητη υποχρέωση τη συμβολή στην ενίσχυση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις και πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ προσφέρουμε οικονομική ή οποιουδήποτε άλλου είδους παρέμβαση, στο μέτρο των δυνάμεών μας.

Διακυβέρνηση

Στην ErgoProlipsis, η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός συστήματος κανόνων χρηστής διακυβέρνησης αποτελούν αυτονόητο δεδομένο. Όλες οι εσωτερικές λειτουργίες και εταιρικές διεργασίες διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας, της επαγγελματικής ηθικής, της εμπιστευτικότητας και της υπευθυνότητας. Σεβόμαστε και προωθούμε τις πανανθρώπινες αξίες της ισότητας ευκαιριών, του σεβασμού και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας. Λειτουργούμε με προκαθορισμένες αρμοδιότητες ανά θέση εργασίας, βασισμένες σε ένα σαφές οργανόγραμμα Διοίκησης το οποίο επιτρέπει την ευελιξία και προτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών. Επιπλέον, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 για την διασφάλιση των εσωτερικών της διαδικασιών.