Ανάλυση Αποκλίσεων σε Θέματα Επαγγελματικής Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Ανάλυση Αποκλίσεων σε Θέματα Επαγγελματικής Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος

Η ανάλυση αποκλίσεων Επαγγελματικής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (HSE Gap Analysis) είναι μια προληπτική προσέγγιση για να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η υπηρεσία, περιλαμβάνει ευρύ φάσμα αξιολογήσεων που έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό δυνατών σημείων, κινδύνων και ευκαιριών για βελτίωση. Τα στελέχη της Ergoprolipsis μπορούν να εντοπίσουν βασικούς τομείς που χρειάζονται άμεση προσοχή και να υποδείξουν προτάσεις βελτίωσης και σχέδια υλοποίησης.

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

  1. Αρχική ανασκόπηση των λειτουργιών, διαδικασιών, της δομής, του υπάρχοντος συστήματος Διαχείρισης Υγείας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης των εργαζομένων.
  2. Επιτόπια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των χώρων εργασίας.
  3. Ανασκόπηση ευρημάτων και προτάσεων βελτίωσης για την επίτευξη της απαιτούμενης συμμόρφωσης.
  4. Παράδοση τεκμηριωμένης αναφοράς.

Η υλοποίηση ενός επιτυχημένου προγράμματος HSE Gap Analysis συμβάλει στην

  • βελτίωση των συνθηκών Ασφάλειας και υγείας
  • προστασία του περιβάλλοντος
  • ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας
  • αύξηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας