Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Στα πλαίσια εναρμόνισης με τα νέα πρότυπα της Ευρωπαϊκής σειράς 60364 (περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων), δημιουργήθηκε το νέο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364 το οποίο καθίσταται πλέον υποχρεωτικό στην πρακτική ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4654 /Β’/ 8-10-2021 «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», επικαιροποιώντας και αντικαθιστώντας, ουσιαστικά, όλους τους υφιστάμενους κανονισμούς (ΚΕΗΕ) και Πρότυπο HD384. Στο Παράρτημα ΙΙ του ΦΕΚ 4654 /Β’/ 8-10-2021, καθορίζονται με σαφήνεια τα χρονικά διαστήματα τακτικού επανελέγχου σύμφωνα με την κατηγορία χρήσης του. Τα διαστήματα αυτά κυμαίνονται από 2 έως πέντε έτη.

Στο νέο πρότυπο περιλαμβάνονται νέες κατηγορίες όπως:

  1. Ιατρικών χρήσεων
  2. Τροφοδοσίας ηλεκτρικών οχημάτων
  3. Εγκαταστάσεις εξωτερικού φωτισμού
  4. Φ/Β
  5. Προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (πάρκα ψυχαγωγίας, τσίρκα, κ.λπ.)

Οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία τους µε την προϋπόθεση της ορθής χρήσης τους. Ειδικότερα οι απαιτήσεις αυτές αποβλέπουν στην αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθμό, των κινδύνων που θα ήταν δυνατόν να εμφανιστούν όπως η διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα και η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα, πυρκαγιά ή αλλοίωση περιουσίας.

Η συστηματική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι αυτοί. Οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται ρητά στην ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 4654 /Β’/ 8-10-2021) και απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για την συμβατότητα των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364.

Έμπειροι ηλεκτρολόγοι της ErgoProlipsis με βάση τις απαιτήσεις του κανονισμού, κάνοντας χρήση διαπιστευμένων οργάνων τελευταίας τεχνολογίας, αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες μετρήσεις ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όπως μέτρηση του βρόχου γείωσης με χρήση αμπεροτσιμπίδας  μέτρηση της αντίστασης γείωσης, μέτρηση πτώσης τάσης, μέτρηση της αντίστασης μόνωσης, έλεγχο των διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαφυγής) και αναλαμβάνουν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει :

  • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 60364
  • Μονογραμμικά σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης