Επιθεωρήσεις Δευτέρου Μέρους Ασφάλειας στην Εργασία

Επιθεωρήσεις Δευτέρου Μέρους Ασφάλειας στην Εργασία

Το προσωπικό της ErgoProlipsis, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση, προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προδιαγραφών και προτύπων αειφορίας, ασφάλειας και υγείας, περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης Δεύτερου μέρους βασίζονται στην ανάγκη των Ιδιοκτητών ενός έργου ή μιας υπηρεσίας, να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των διαδικασιών εκτέλεσης και υλοποίησης σύμφωνα με προδιαγραφές που είναι συμφωνημένες και σκοπό έχουν να διασφαλίσουν τον Κύριο του Έργου έναντι απαιτήσεων από Τρίτους.