Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφαλείας

Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφαλείας

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (ΠΔ 305/96), σε περιπτώσεις εργοταξίων όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία, ορίζεται ένας Συντονιστής σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο Συντονιστής Ασφάλειας του έργου αναφέρεται στη Άδεια Δόμησης του έργου και έχει υποχρέωση να:

 • υποβοηθά τον Κύριο του έργου για την κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων αναφορικά με τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας που απορρέουν από την εκτέλεση του έργου,
 • υποβοηθά τον Κύριο του έργου για τον έλεγχο συμμόρφωσης των εργολάβων και των υπεργολάβων,
 • πραγματοποιεί περιοδικές επισκέψεις στο εργοτάξιο για το έλεγχο τήρησης των προληπτικών μέτρων που προβλέπονται στο Σχέδιο Ασφάλειας Εργοταξίου,
 • συντονίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση εκπαιδεύσεων του προσωπικού,
 • συντονίζει τις διάφορες φάσεις του έργου με τρόπο ώστε να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές πρόληψης και ασφάλειας στην εργασία.
 • συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι και οι αυτοαπασχολούμενοι:
  • να εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές που αφορούν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του εργοδότη (ΠΔ 305/96, άρθρο 8),
  • να εφαρμόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου,
  • να εφαρμόζουν το Σχέδιο Ασφάλειας Εργοταξίου του έργου να συντάσσει το Σχέδιο (ΣΑΥ) και το Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) του έργου.
 • οργανώνει μαζί με τους τεχνικούς ασφάλειας και τους ιατρούς εργασίας των εργολάβων, τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών,
 • συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών,
 • συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφάλειας καθόλη τη διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο,
 • συμπληρώνει το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.).

Ο Συντονιστής Ασφαλείας της  ErgoProlipsis προσφέρει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και την εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας στα τεχνικά έργα.