Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει καθήκον να συμβουλεύει τον οργανισμό σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια των εργαζομένων και να επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις τεχνικών έργων.
Ειδικότερα, ο Τεχνικός Ασφαλείας οφείλει να:

 • ελέγχει την ασφάλεια των εργοταξίων και των μεθόδων εργασίας και να ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση της εταιρίας
 • επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς Ασφάλειας, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη προκύπτει από τις επιθεωρήσεις, επεξεργάζεται και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της παράλειψης που εντοπίστηκε και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων αυτών,
 • ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον,
 • ελέγχει και αξιολογεί την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων,
 • ενημερώνει την επιχείρηση για νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις σε σχέση με την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων,
 • τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Επιπλέον ο Τεχνικός Ασφαλείας αναλαμβάνει:

 • την τήρηση του ειδικού βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας και βιβλίου εργατικών ατυχημάτων,
 • την επίβλεψη ορθής εφαρμογής και χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας από τους εργαζόμενους.

Η ErgoProlipsis παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας υψηλής ποιότητας, καθώς τα στελέχη της

 • διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Επαγγελματικής Ασφάλειας σε τεχνικά έργα,
 • ενημερώνονται και εκπαιδεύονται συνεχώς για τις νέες τάσεις και εξελίξεις,
 • προσαρμόζουν τις υπηρεσίες στις ανάγκες του έργου σας,
 • εφαρμόζουν ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές στον τομέα ασφάλειας των κατασκευών