Μελέτη Εκτίμησης Απειλών

Μελέτη Εκτίμησης Απειλών

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις για προστασία από εξωτερικούς κινδύνους (security threats) όπως για παράδειγμα απειλή από επικίνδυνα οχήματα, από τοποθέτηση βόμβας, από επικίνδυνο περιεχόμενο στη φυσική αλληλογραφία, απειλή κατά τη διαχείριση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, απειλή από τρομοκρατικό χτύπημα ή απειλή από απαγωγή. Για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών απαιτείται μία Μελέτη Εντοπισμού και Αξιολόγησης Απειλών & Κινδύνων (Threats & Risk Assessment), η οποία προδιαγράφεται πλέον από όλες τις διεθνείς εταιρείες ανάληψης ρίσκου.

Η μελέτη της Ergoprolipsis περιλαμβάνει:
1. περιγραφή των εγκαταστάσεων και των υφιστάμενων μέτρων προστασίας
2. μελέτη τρωτότητας με ανάλυση των κινδύνων και των απειλών (vulnerability study)
3. αξιολόγηση των κινδύνων,
4. προτάσεις διορθωτικών μέτρων για την εξάλειψη των μη αποδεκτών κινδύνων.

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση του εντοπισμού και εκτίμησης των απειλών διαπιστωθούν παραλήψεις ή ατέλειες, θα εκπονηθούν προτάσεις Διορθωτικών Ενεργειών που θα μπορούσε δυνητικά να περιλαμβάνουν λειτουργικές επεμβάσεις στους χώρους, κατασκευαστικές βελτιώσεις, εκπαίδευση του προσωπικού ή σύνταξη διαδικασιών.