Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων (Μ.Ε.Ε.Κ.) προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 3850/10) ενώ παράλληλα καθορίζονται αυστηρές προδιαγραφές για την εγκυρότητα και το περιεχόμενό της (εγκύκλιος 130297/15.7.96).
Η εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένη ακολουθία των παρακάτω βασικών ενεργειών, για να είναι πλήρης και αποτελεσματική.

  1. Εντοπισμό των πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία.
  2. Εξακρίβωση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, προερχομένων από τις παραγωγικές διαδικασίες.
  3. Εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια.
  4. Προγραμματισμό και διαχείριση των διαδικασιών πρόληψης.

Σε εμάς κάθε μελέτη εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου περιλαμβάνει:

  1. επισκόπηση της απαιτούμενης νομοθεσίας,
  2. περιγραφή των δραστηριοτήτων και των θέσεων εργασίας,
  3. ανάλυση των πηγών των Επαγγελματικών Κινδύνων,
  4. λίστα Επαγγελματικών Κινδύνων και εκτίμηση της επικινδυνότητας βάσει ποιοτικής μεθόδου,
  5. προτάσεις διορθωτικών μέτρων για την εξάλειψη των μη αποδεκτών κινδύνων,
  6. οδηγίες Εκτέλεσης ασφαλούς Εργασίας για κρίσιμες δραστηριότητες της επιχείρησης.

Η μελέτη υλοποιείται με επιτόπιες (on site) επισκέψεις στις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες της επιχείρησης σας, από Διπλωματούχο Μηχανικό της  ErgoProlipsis για αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τον εντοπισμό και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και καθορισμό των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών.