Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου Ολισθηρότητας Δαπέδων

Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου Ολισθηρότητας Δαπέδων

Η ErgoProlipsis, με το εξειδικευμένο προσωπικό και τον υπερσύγχρονο ειδικό εξοπλισμό της, διενεργεί μελέτες εκτίμησης κινδύνου αναφορικά με την ολισθηρότητα δαπέδων. Πρόκειται για έναν σημαντικό κίνδυνο στους χώρους εργασίας, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και τραυματισμούς.

Τα δάπεδα μπορούν συχνά να γίνουν ολισθηρά εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η υγρασία, τα υπολείμματα σκόνης, η ύπαρξη ολισθηρών υγρών, όπως είναι τα λάδια, ο χαμηλός συντελεστής τριβής της επιφάνειας ή ακόμα και εξαιτίας της φυσιολογικής φθοράς με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με έρευνες στους χώρους εργασίας, η πρώτη αιτία ατυχήματος είναι η απώλεια ισορροπίας λόγω ολισθηρότητας, που αφορά στο 30% των δηλωμένων ατυχημάτων παγκοσμίως.

Η αξιολόγηση του CoF γίνεται με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα και αποδεκτά πρότυπα (BS, DIN, κλπ)
Εικ.2: Αξιολόγηση CoF

Στην Ελλάδα, υπάρχουν σαφείς νομοθετικές απαιτήσεις για την αντιολισθηρότητα των δαπέδων (Π.Δ. 16/96) που καθιστούν τον εργοδότη υπεύθυνο για την ασφάλεια των χρηστών, χωρίς ωστόσο να ορίζονται ακριβείς τιμές του αποδεκτού εύρους για τον συντελεστή τριβής ολισθηρότητας (CoF) των εκάστοτε δαπέδων. Η αξιολόγηση του CoF γίνεται με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα και αποδεκτά πρότυπα (BS, DIN, κλπ) (εικόνα 2).

Η ErgoProlipsis παρέχει μια ολιστική εκτίμηση για τον κίνδυνο ολίσθησης σε μία επιφάνεια, με τη Μελέτη Κινδύνου που εκπονείται να λαμβάνει υπόψιν της μια σειρά σημαντικών παραγόντων, όπως:

  • Τον συντελεστή τριβής ολίσθησης (“Coefficient of Friction – CoF), ο οποίος προσδιορίζεται με το ειδικό, διακριβωμένο όργανο ASM 825A. (εικόνα 1).
  • Την ταχύτητα κίνησης των εργαζομένων στην συγκεκριμένη επιφάνεια.
  • Τον τύπο του υλικού κατασκευής της συγκεκριμένης επιφάνειας.
  • Τη φθορά της επιφάνειας λόγω της χρήσης.
  • Την εργονομία και την ελευθερία κίνησης των χρηστών στον χώρο κίνησης της εκάστοτε επιφάνειας.