Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας

Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας

Το Πλάνο επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα, το οποίο εντοπίζει τις πιθανές απειλές για την αδιάλειπτή επιχειρησιακή λειτουργία και προτείνει το πλαίσιο για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους επιδράσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού, όπως οι μέτοχοι, οι πελάτες, η κοινωνία και οι ασφαλιστικές εταιρίες

Η ύπαρξη και η διαρκής εκπαίδευση στο Πλάνο Συνέχισης Εργασιών, εξασφαλίζει ότι οι επιχειρησιακές δομές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή εκτεταμένης καταστροφής όπως λχ ακραία καιρικά φαινόμενα, φωτιά, εξωτερικές απειλές, κ.α.

Για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Πλάνου επιχειρησιακής Συνέχειας ακολουθείται η παρακάτω μεθοδολογία:

  1. Ανίχνευση των επιχειρησιακών απειλών (Business Impact Analysis – BIA) όπου καταγράφονται
    • οι κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες και εγκαταστάσεις
    • οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι πρόκλησης βλάβης σε κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες και εγκαταστάσεις και η αξιολόγησή τους
    • Τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου και μείωσης των κινδύνων
  2. Διορθωτικά μέτρα μείωσης των επιπτώσεων (μέθοδοι επαναφοράς των κρίσιμων επιχειρησιακών διεργασιών εντός των επιθυμητών χρόνων – RTOs).