Προστασία Έναντι της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

Προστασία Έναντι της Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία

Ο νέος εργασιακός νόμος Ν. 4808/2021 και η διευκρινιστική Υπουργική Απόφαση YA 82063/1-11-21 εισάγουν ειδικές απαιτήσεις αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Για την κάλυψη των παραπάνω νομοθετικών απαιτήσεων αναπτύσσεται Πολιτική για τη αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  1. Δήλωση της Διοίκησης για μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης,
  2. Καθορισμό πεδίου εφαρμογής και έκτασης ισχύος,
  3. Αναφορά σε όρους και ορισμούς σχετικά με τη βία και παρενόχληση στην εργασία,
  4. Καθορισμός πλαισίου ευθυνών και δικαιωμάτων για τον εργοδότη και τους εργαζόμενους,
  5. Μέτρα πρόληψης και περιορισμού συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης,
  6. Διαδικασία ενημέρωσης για την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς.