Σύνταξη Μητρώου Νομοθεσίας Υγείας – Ασφάλειας – Περιβάλλοντος

Σύνταξη Μητρώου Νομοθεσίας Υγείας – Ασφάλειας – Περιβάλλοντος

Για τη σύνταξη του μητρώου γίνεται ενδελεχής εύρεση και ιχνηλάτηση της κείμενης νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στην επιχείρηση – οργανισμό στα παρακάτω ενότητες:

Ασφάλεια - Υγεία - Περιβάλλον

Οι νομικές απαιτήσεις συλλέγονται από κατάλληλες νομικές βάσεις δεδομένων και ομαδοποιούνται ανάλογα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική ανασκόπηση και αξιολόγηση προκειμένου να επισημανθούν όλες οι σχετικές ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.