Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών

Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών

Η εκπόνηση ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών (ΣΑΕΠ) εντάσσεται στα πλαίσια της εφαρμογής της υπάρχουσας Νομοθεσίας Υγείας και Ασφάλειας (ενδ. Π.∆. 77/81, 71/88, 225/1989, 105/95, 16/96, Ν.3850/2010).

Στα πλαίσια του ΣΑΕΠ, προβλέπεται η κατάστρωση ενός αναλυτικού σχεδίου δράσεων, ανάλογα με το είδος της έκτακτης κατάστασης που μπορεί να προκύψει. Το ΣΑΕΠ περιγράφει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του προσωπικού, τις υπευθυνότητες της Ομάδας Εκκένωσης και τις οδηγίες εκπαίδευσης προσωπικού αναφορικά με την εκκένωση των εγκαταστάσεων σε περίπτωση κινδύνου.

Η Ergoprolipsis αναλαμβάνει την κατάστρωση ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε πλήθος σύνθετων κατασκευαστικών έργων.