Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ)

Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ – ΦΑΥ)

Σύμφωνα με το Π.∆. 305/96 σε κάθε τεχνικό έργο θα πρέπει να συντάσσεται Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ). Το ΣΑΥ – ΦΑΥ καταρτίζεται με μέριμνα του εργολάβου ολόκληρου του έργου ή αν αυτός δεν υπάρχει, τότε από τον κύριο του έργου.

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) πρέπει να:

 • συντάσσεται κατά το στάδιο μελέτης και προετοιμασίας του έργου και να εφαρμόζεται κατά το στάδιο εκτέλεσής του σύμφωνα με την εξέλιξη και τις αλλαγές που τυχόν προκύψουν,
 • περιλαμβάνει τους κανόνες που εφαρμόζονται στο αντίστοιχο εργοτάξιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, τυχόν δραστηριότητες που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.
 • περιέχει συγκεκριμένα μέτρα για δραστηριότητες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους. Αυτές περιλαμβάνουν π.χ. εργασίες που θέτουν τους εργαζομένους σε κίνδυνο καταπλάκωσης, πτώσης από ύψος, ασφυξίας, σε χημικές ή βιολογικές ουσίες κ.α.
 • Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) πρέπει να επικαιροποιεί και να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία του ΣΑΥ, αποτυπώνοντας το έργο έτσι όπως αυτό τελικά υλοποιήθηκε. Τo ΦΑΥ περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου όπως λ.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κ.α.Κατά την εκτέλεση του έργου το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου ή του κύριου του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην ErgoProlipsis  για την σύνταξη του ΣΑΥ πραγματοποιείται σε πέντε στάδια:

 1. Έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων (άδεια μελέτης, περιγραφή έργου, στοιχεία επί μέρους μελετών, σχέδια, εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων).
 2. Ενσωμάτωση στο ΣΑΥ του προγράμματος εργασιών και του σχεδίου διαδοχής των εργασιών.
 3. Συνεκτίμηση των αμοιβαίων κινδύνων που προκύπτουν από χωρική και χρονική αλληλοκάλυψη ή διαδοχή εργασιών.
 4. Συντονισμός των απαιτούμενων μέτρων και εγκαταστάσεων ασφάλειας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σχέδιο διαδοχής των εργασιών.
 5. Προτάσεις για τεχνικές βελτιώσεις και προδιαγραφές.

Το Σχέδιο Ασφάλειας Εργοταξίου περιλαμβάνει τις παρακάτω –ενδεικτικές-  ενότητες:

 • Γενικοί κανόνες ασφάλειας
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Πυροπροστασία – Πυρόσβεση
 • Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
 • Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου
 • Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών
 • Έλεγχος εργολάβων και υπεργολάβων
 • Ασφάλεια σε εργασίες σε ύψος
 • Ασφάλεια σε ανυψωτικές εργασίες
 • Ασφαλής χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Ασφαλής χρήση μηχανημάτων έργου
 • Ασφάλεια κατά τη χρήση ικριωμάτων
 • Ασφαλής χρήση εργαλείων χειρός